Arbetsmiljö

Spark Trade strävar efter en genomgående bra arbetsmiljö. I det arbetet ingår riskidentifiering, dokumentation, övervakning, styrning och ansträngningar att ständigt förbättra arbetsmiljön. Spark Trade är certifierade enligt ISO 45001:2018.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet på Spark Trade är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla medarbetare.

Det innebär att Spark Trade ska:

  • främja en god arbetsmiljö i och kring arbetet genom kompetent och säkerhetsmedveten personal.
  • följa gällande arbetsmiljölagar och andra krav genom kontinuerliga riskanalyser och erfarenhetsåterkopplingar.
  • främja ständig förbättring av ledningssystemet för arbetsmiljö.
  • erbjuda en arbetsmiljö som uppfyller medarbetarnas behov av motivation, kunskap, medbestämmande och en god arbetsledning.
  • lägga stor vikt på förebyggande arbetsmiljöarbete för att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och företagshälsovård.
  • påtala vikten av användande av personlig skyddsutrustning och tillräcklig vila vid säkerhetsarbete.
  • inte tillåta användande av alkohol eller droger i samband med tjänstgöring. Vid ohälsa ska vi agera efter handlingsplan för arbetsanpassning och rehabilitering.
  • inte tillåta diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling på grund av:
   • kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Spark Trade skall därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision.
 • Förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet.
 • Påverka sin egen arbetssituation.
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa