Meny

Arbetsmiljö

Spark Trade strävar efter en genomgående bra arbetsmiljö. I det arbetet ingår riskidentifiering, dokumentation, övervakning, styrning och ansträngningar att ständigt förbättra arbetsmiljön. Spark Trade är certifierade enligt ISO 45001:2018.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Med hjälp av kunnig och motiverad personal ska vi utföra och säkerställa kundens
och våra krav och förväntningar.

Det innebär att Spark Trade:

 • Skall systematiskt främja för en god arbetsmiljö i och kring arbetet och för allmänheten genom kompetent och säkerhetsmedveten personal.
 • Skall följa gällande arbetsmiljölagar och andra krav genom kontinuerliga riskanalyser och erfarenhetsåterkopplingar.
 • Skall erbjuda en arbetsmiljö som uppfyller medarbetarnas behov av motivation, kunskap, medbestämmande och en god arbetsledning.
 • Skall lägga stor vikt på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och företagshälsovård.
 • Skall påtala vikten av användande av personlig skyddsutrustning och tillräcklig vila vid säkerhetsarbete.
 • Skall inte tillåta användande av alkohol eller droger i samband med tjänstöring, vid ohälsa agera efter handlingsplan för arbetsanpassning och rehabilitering.
 • • Skall inte tillåta diskriminering eller kränkande särbehandling av viss grupp, ålder, kön eller person.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Spark Trade skall därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision.
 • Förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet.
 • Påverka sin egen arbetssituation.
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa